Kerknieuws

Protestantse Kerk en Leger des Heils starten samen pioniersmissie: Op zoek naar nieuwe vormen van geloofsgemeenschap

Image website Protestantse Kerk

Het Leger des Heils en de Protestantse Kerk hebben een verschillende manier van kerk-zijn en een verschillende positie in de samenleving. De hoop en verwachting is dat dit leidt tot unieke leermomenten en uitwisseling.

Majoor Richard de Vree, operationeel directeur van het Kerkgenootschap Leger des Heils in Nederland: “We verlangen naar samenwerking op missionair vlak om zo gestalte te geven aan de opdracht van Jezus zoals die te vinden is in het zendingsbevel in Matteüs 28 vers 9. Om nieuwe geloofsgemeenschappen te kunnen vormen, hebben de pioniers begeleiding en training nodig. Een partnerschap met de Protestantse Kerk, die op dit punt al veel ervaring heeft, voorziet hierin. Het uiteindelijke doel is om te komen tot nieuwe, duurzame geloofsgemeenschappen, waar samenleven en geloof met elkaar gedeeld kunnen worden.”

Ervaring Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk heeft de afgelopen jaren een leergemeenschap met betrekking tot pionieren opgezet. Bij deze leergemeenschap hebben zich inmiddels diverse andere aangesloten, waaronder de IZB, de Christelijk Gereformeerde Kerk, Kerklab, het Evangelisch Werkverband, Op Goed Gerucht, de CHE, de PThU en Intercultural Church Plants.

Binnen de leergemeenschap is een compleet pakket van training en begeleiding voor pioniers en hun team georganiseerd. De kern van dit pakket zijn toerustingsweekenden en coaching op locatie.

Vincenza la Porta, manager dienstenorganisatie Protestantse Kerk: “We zijn dankbaar dat ook het Leger des Heils aanhaakt bij de pioniersbeweging. Door samen te werken kunnen we nog meer mensen bereiken met Gods verhaal van geloof, hoop en liefde.”


Protocol ‘Zingen tijdens de kerkdienst’

Image website Protestantse Kerk

Dat hangt af van het aantal bezoekers dat in een van de risicogroepen, bijvoorbeeld ‘kwetsbare ouderen’, valt. En van de grootte van uw kerkgebouw en de mogelijkheden dit goed te kunnen ventileren. Op www.eerstehulpbijventilatie.nl kunnen kerkenraden met behulp van een online rekenmodule eenvoudig zien of het kerkgebouw van de gemeente geschikt is om te zingen.

RIVM-richtlijnen met betrekking tot zingen

De RIVM-richtlijnen schrijven het volgende voor als een kerkenraad besluit dat er gezongen gaat worden:

 • Gezondheidscheck bezoekers (triage)
 • Indien men gaat zingen tijdens de kerkdienst is registratie van kerkgangers verplicht. Ook bij diensten met minder dan 100 bezoekers binnen en meer dan 250 bezoekers in openluchtdiensten.
 • Tussen de kerkgangers is een minimale afstand van 1,5 meter, bij voorkeur in zigzag-opstelling. Dat wil zeggen dat mensen niet recht achter elkaar zitten.
 • Goede ventilatie van de ruimten waarin wordt gezongen is van wezenlijk belang. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag.
 • Zorg ervoor dat de ruimte geregeld en afdoende wordt gelucht.

Leeftijd, grootte en ventilatie kerkgebouw

Hieronder leest u eerst de voorwaarden waaronder zang als onderdeel van de eredienst eventueel weer mogelijk is. De overheid geeft echter aan dat hoewel zij geen verbod formuleert, samenzang wel een risico inhoudt en dat de kerken zelf hun verantwoordelijkheid daarin dienen te nemen.

 • Het risico op besmetting (door inademing van aerosolen) in grote oudere kerkgebouwen en in de buitenlucht is klein. Onder groot wordt verstaan: oppervlak groter dan 500m2 en volume van meer dan 3000m3. Onder oud wordt verstaan: gebouwen die gebouwd zijn voor 1945.
 • In een middelgrote kerk (oppervlak kleiner dan 500 m2, volume 1000 tot 3000 m3) hangt het af van de aanwezige mechanische ventilatie.
 • In een kleine kerk of kerkelijke ruimte (volume < 1000 m3 en lager dan 4 meter) kan niet veilig gezongen worden. Als u toch wilt zingen, zijn er forse ventilatiesystemen nodig. U kunt er ook voor kiezen om voor, tijdens en na de kerkdienst mondkapjes te dragen.

Ventilatie

 • Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt telkens (een deel van) de binnenlucht die ‘vervuild’ is door vocht, gassen zoals geurtjes en ziekteverwekkers. Ventileren is mogelijk via natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld roosters of kieren) of via mechanische ventilatie (ventilatiesysteem).
 • Luchten (spuien) betekent dat in een gebouw ramen, luiken of deuren zo tegen elkaar open gezet worden dat er een flinke luchtstroming of -circulatie door de ruimte ontstaat. Soms kan het daarbij nodig zijn om, naast de ramen, luiken of deuren in de gevel of het dak, ook de binnendeuren tussen afzonderlijke ruimten open te zetten. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten.
 • Airconditioning, ventilatoren, klimaatregeling gebouw: Vermijd zo veel mogelijk het recirculeren (bijv. via airconditioningapparaten of ventilatoren) van de lucht in de ruimte. Airconditioningsystemen die buitenlucht aanzuigen en deze lucht koelen voordat het in de binnenruimte komt, kunnen worden gebruikt. Gebouwgebonden klimaatregelingssystemen (HVAC: heat , ventilation and airconditioning) die goed worden onderhouden en voldoen aan het Bouwbesluit hoeven niet te worden uitgezet of aangepast.
 • Zie ook Ventilatie en COVID-19.

Meer diensten per zondag zijn mogelijk, mits er tussendoor gelucht wordt. Als de kerkzaal optimaal kruislings geventileerd kan worden door het openen van ramen en deuren tegenover elkaar, volstaat in theorie een luchttijd van ca. 30 minuten. In dat geval adviseren wij een veiligheid in te bouwen door tussen twee diensten minimaal een uur ruimte te houden en stevig te ventileren. Als u slechts beperkt kunt ventileren, omdat er bijvoorbeeld maar aan een zijde openingen zijn, adviseren wij een interval van minimaal 4,5 uur.Bij twijfel over ventilatie en luchtstromen in de kerkelijke ruimte wordt aangeraden om professioneel advies in te winnen.

Verantwoordelijkheid kerkenraad

Wanneer een plaatselijke kerkenraad, na kennisname van de randvoorwaarden, besluit dat het verantwoord is om samenzang in de eredienst te laten plaatsvinden, dient dit te worden vastgelegd in het gebruiksplan van het betreffende kerkgebouw.

Belangrijk in de besluitvorming is de verantwoordelijkheid die de kerkenraad draagt voor een verantwoorde toepassing van de richtlijnen en adviezen ten aanzien van gezondheid en zingen in een kerkgebouw.

Bekijk hier het volledige protocol:

Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

14 mei 2020 Pijl naar rechts


Nieuw beleidsplan Evangelisch-Lutherse Synode       

Image website Protestantse Kerk

In verbondenheid met de visienota van Kerk2025 verwoordt dit nieuwe beleidsplan van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk ook waarvoor zij zich wil inzetten. Dit beleidsplan is in 2019 goedgekeurd en nu in druk verschenen en aangeboden aan de synode. Het beslaat de periode 2019-2023. Het is het verlangen van de synode om de levende bronnen van lutherse spiritualiteit in Nederland te versterken en deze binnen de Protestantse Kerk en in de samenleving zichtbaar en vruchtbaar te maken en verder uit te dragen.

Andreas Wöhle, President Evangelisch-Lutherse Synode schrijft het volgende over het nieuwe beleidsplan: “Het beleidsplan heeft als motto meegekregen: ‘Wind in de zeilen’. In dit beeld zit beweging. We vertrouwen erop dat de wind waait en richting wijst. En tegelijk is er inspanning nodig van onze kant: wat kunnen wij doen (of laten) om de wind zo goed mogelijk in de zeilen te krijgen? Kerk-zijn is een proces waarbij we openstaan voor en willen meewerken aan de richting die de heilige Geest ons wijst en de verrassingen die de Geest voor ons in petto heeft.

Waar dit beleidsplan aan wil bijdragen, is dat lutheranen met goede moed op weg gaan, gemotiveerd en vanuit een besef van eigenheid, ons bewust van het bijzondere van een traditie die al eeuwen mensen heeft gedragen en gevormd. En dat niet omdat ze verkrampt heeft vastgehouden aan wat ooit is bepaald, maar omdat ze de ‘vrijheid van een Christenmens’ – Heer en Dienaar tegelijk – heeft weten te vertalen naar vele, en ook vernieuwende vormen van kerk-zijn.”

Download hier het nieuwe beleidsplan ‘Wind in de zeilen’.

Kerk2025

De visienota Kerk2025 van de Protestantse Kerk vindt u hier. 


Oproep aan gemeenten: universiteit en kerk tijdelijk samen onder één dak!?

Image website Protestantse Kerk

De coronamaatregelen dwingen de universiteit op zoek te gaan naar creatieve oplossingen om hun onderwijs weer te kunnen starten  per september 2020. Extra ruimte huren om alle studenten te herbergen brengt echter hoge kosten met zich mee. 

Vanwege de coronamaatregelen en het in acht nemen van de anderhalve meter afstand tussen personen van 18 jaar en ouder kan de PThU in het komende onderwijssemester nauwelijks gebruik maken van eigen locaties in Amsterdam en Groningen om colleges te verzorgen.

Nood is hoog

“Onze zalen hebben te weinig capaciteit voor groepen van meer dan 14 studenten,” vertelt Kees Boele van het college van bestuur. “Dat betekent dat we enkele jaargroepen met meer dan 14 studenten niet als één groep onderwijs kunnen geven.” De afgelopen maanden is gewerkt met online-onderwijs. “Op de lange duur leidt dat niet voor al het onderwijs tot het gewenste resultaat. Juist een opleiding waarbij academische en persoonlijke vorming gebaat is bij interactie en ontmoeting, lijdt onder deze situatie,” aldus een bezorgde heer Boele. 

“Een keuze voor theologie is bijzonder vandaag de dag en daarin willen we studenten van harte stimuleren. Alleen online onderwijs schiet daarin naar ons idee te kort.” Er zijn ongetwijfeld kerkelijke gemeenten te vinden die beschikken over een gebouw waar de PThU met inachtneming van de maatregelen, aan groepen van 28 of 47 studenten college kan geven. 

Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland is van harte bereid aan deze oproep gehoor te geven. Scriba ds. René de Reuver: “We roepen gemeenten in de buurt van Groningen en Amsterdam op te kijken of ze ruimtes beschikbaar kunnen stellen.”

Praktisch

In de regio Groningen wordt gezocht naar twee kerkgebouwen of een gebouw met twee zalen waarin 2 groepen van 28 personen kunnen plaatsnemen. In het midden of westen van het land zijn twee kerkgebouwen of een gebouw met twee zalen nodig voor een groep van 47 personen en een groep van 28 studenten. Het gaat om de woensdagen en vrijdagen in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 januari 2021. De kerkgebouwen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en per auto, en het is handig als faciliteiten als wifi, beamer en whiteboard aanwezig zijn.

Iets teruggeven

De universiteit is op voorhand zeer dankbaar als gemeenten hun gebouw(en) twee dagen per week beschikbaar willen stellen voor de theologiestudenten. Boele: “Op deze manier kunnen wij als PThU de theologen van de toekomst vormen en kunnen ze juist in de kerk hun leermomenten beleven. Zo ervaren ze dat de kerk de theologie nodig heeft en andersom.” Ook de universiteit wil van haar kant iets teruggeven aan de kerken, bijvoorbeeld het aanbieden van theologische expertise in ruime zin. 

Kan uw gemeente tijdelijk een ruimte missen voor 2 dagen in de week? Neem dan contact op met Esther van Beem via eh.van.beem@pthu.nl of telefonisch via 06-42671097. 


Actie Vakantietas: Kerk en moskee in Huizen slaan handen ineen voor kinderen in armoede

Image website Protestantse Kerk

Zo´n twee jaar geleden startte het contact tussen de 2 protestantse gemeenten in Huizen, de Rooms-Katholieke kerk en 2 moskeeën. Coby Wouda, voorzitter van de wijkkerkenraad van een van de twee protestantse kerken en lid van de werkgroep Kerk en Moskee, vertelt: “Twee keer maakten we een wandeling naar elkaars gebedshuizen. De laatste keer deden wel 100 mensen mee. Toen de coronatijd begon hebben we een gebedsmoment georganiseerd met de predikanten, de Rooms-Katholieke pastor en de imams. Ook de voorganger van de Joodse gemeente in Bussum deed daaraan mee.”

Samen in actie

Vanuit de werkgroep ontstond het idee iets gezamenlijks te doen in deze tijd. “De Actie Vakantietas van Kerk in Actie sprak ons bijzonder aan,” vertelt Coby. “dat we samen iets konden betekenen voor kinderen die het minder hebben, daar deden we het voor.” Zo gezegd, zo gedaan. Bij Kerk in Actie werden de tasjes besteld en de werkgroep ging aan de slag met het - door de coronatijd - veelal online bestellen van spullen voor in de tasjes. “We hebben speelgoed op internet besteld en voor elke leeftijd een paar leuke dingen uitgezocht.” Coby kocht ook wat spulletjes in bij de plaatselijke cadeauwinkel in Huizen. De eigenaresse daarvan vond de actie zo aansprekend dat ze zelf voor elk kind ook speelgoed bestelde. “Dat was echt hartverwarmend.”

Kerk en moskee zij aan zij

Vanuit de kerken en de moskeeën werd geld ingezameld om de actie mogelijk te maken. Coby: “Met bijdragen van de moskeeën, de protestantse Oosterlichtkerk en Goede Herderkerk, de (r.k.) Thomaskerk, Goede Buren en de Rotary konden we voor € 1.250,- inkopen gaan doen voor de 58 rugzakjes. De plaatselijke ijswinkel gaf een bon voor een ijsje voor elk kind. Geweldig!”

De werkgroep hoefde gelukkig geen hele zoektocht te doen om adressen of namen van kinderen te krijgen. “Een van onze gemeenteleden is directeur van de Taalschool in Bussum. Hier komen kinderen van statushouders uit de hele regio. Zij hebben alle 24 een tas met spullen gekregen,” vertelt Coby. “De organisatie Goede Buren, die het vluchtelingenwerk in Huizen verzorgt en nauwe contacten heeft met de Rooms-Katholieke kerk, kon ons ook namen leveren. Zo konden we in totaal 58 kinderen verrassen met een vakantietas.”  

Uitbreiding in samenwerking

De werkgroep kijkt terug op een geslaagde samenwerking tussen kerken en moskeeën. “De dames uit de Marokkaanse moskee hebben geweldig geholpen met het inpakken van de tasjes.” In de werkgroep Kerk en Moskee zaten tot nu toe alleen mannen vanuit de moskee, maar er heeft zich nu ook een mevrouw gemeld uit de Turkse moskee. “Zo krijgen we langzamerhand meer contact met dames uit de moskee en dat is door deze samenwerking ontstaan,” aldus Coby. 

Steeds meer kinderen in armoede

Door de coronacrisis zal het aantal kinderen in armoede toenemen. Armoedebestrijders verwachten in september een grote toename van gezinnen die hulp nodig hebben om schoolkosten, contributie van sportclubs of verjaardagen te betalen. De verwachting is dat kinderen hiervan de dupe worden. Ook kinderombudsvourw Margrite Kalverboer waarschuwt voor veel nieuwe armoede onder gezinnen met kinderen: “Al die verloren banen zorgt achter de voordeur voor armoede, ook bij gezinnen die hiervoor niet met armoede te maken hadden. Dat leidt tot extra stress bij ouders, en daarmee ook bij kinderen.”

Collecteert uw gemeente mee?

Kerk in Actie ondersteunt kerken en organisaties die armoede in Nederland bestrijden, bijvoorbeeld met de Actie Vakantietas. Zondag 5 juli is de collecte in veel kerken bestemd voor de bestrijding van armoede onder kinderen en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. Doet uw gemeente mee?

kerkinactie.nl/vakantietas


Actie Kerkbalans start extra campagne in coronatijd

Image website Protestantse Kerk

Scriba ds. René de Reuver: "Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet door de ogen van een ander! Ik steun de extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van God."

Met Actie Kerkbalans vragen vier kerkgenootschappen elk jaar hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk. Dat zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Ook deze kerken leveren op dit moment een buitengewone inspanning, stelt Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “Onze parochies en gemeenten zijn voortdurend bezig met het vormgeven van ‘nabijheid’ in de anderhalvemetersamenleving. Ze doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt. Ze geven vorm aan wat kerkleden als een van de belangrijkste waarden van kerkzijn beleven: het omzien naar elkaar.”

Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening nemen. En dat terwijl er juist minder geld binnenkomt omdat er niet gecollecteerd kan worden nu er geen ‘gewone’ vieringen zijn. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 5 juni 2020 de plaatselijke kerkgemeenschappen met een fondsenwervingsactie ‘Omzien naar elkaar’. Om alle positieve initiatieven op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te houden, wordt de kerkleden om een extra bijdrage gevraagd. Met zo’n gift ziet het kerklid immers ook om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert.

De kerken ontvangen van Actie Kerkbalans een communicatiepakket met berichten voor website, kerkblad, social media en online vieringen. Met deze kant en klare materialen kunnen zij een beroep doen op de kerkleden. Anna Kruse: “We willen de parochies en gemeenten hiermee steunen en hopen dat kerkleden royaal gaan bijdragen zodat kerkgemeenschappen in de ‘anderhalvemetersamenleving’ kunnen blijven doen waar ze goed in zijn: omzien naar elkaar!”

kerkbalans.nl/omzien-naar-elkaar


Nieuw leesrooster voor 2020-2021

Image website Protestantse Kerk

Leesrooster

De lezingen op het rooster komen uit het Dienstboek en corresponderen met het oecumenisch rooster. Download hier het nieuwe leesrooster. Zondagrooster 2020-2021 B-jaar

De zondagsroosters bieden uitgebreide zondagsgegevens: data, naam en kleur van de zondag, psalm, bijbelteksten, landelijke collectes en Bachcantates. Het gaat hier om de jaarlijks en driejaarlijks terugkerende gegevens.De zondagsroosters van dit en vorig kerkelijk jaar zijn hier te vinden.


Lied #Nietalleen bedankt vrijwilligers voor inzet

Image website Protestantse Kerk

De coronacrisis bracht vanaf maart veel mensen in het nauw: het sociale leven viel stil, en voor ouderen en hulpbehoevenden werd het moeilijker om hulp te ontvangen. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelden daarom de krachten via het platform #Nietalleen. Wie boodschappen of medicijnen nodig had, of juist een luisterend oor, kon bellen naar het landelijke #Nietalleen-nummer en werd indien nodig in contact gebracht met vrijwilligers in de buurt. Ook nu nog is de telefoonlijn actief; deze kan indien nodig weer opgeschaald worden.

Als bedankje voor al die vrijwilligers is er nu het lied ‘Lied alleen’, gemaakt door Mensenkinderen en Lydia van Maurik. “We zijn dankbaar voor alle inzet in het land en het signaal dat we hiermee als kerken hebben gegeven. We hebben mensen kunnen laten merken dat ze niet alleen staan. God gaf ons aan elkaar en dat hebben we met elkaar uitgedragen.”

Het lied is geschikt om te gebruiken in (online) vieringen. Beluister het lied hier (scroll naar beneden voor de tekst en bladmuziek):

Protestantse Kerk in Nederland · Niet Alleen

 

 

Niet alleen

Ik beken vandaag dat ik kwetsbaar ben,als een veldbloem in de wei,die vandaag nog bloeit, stralend,zorgeloos, morgen door de wind verwaait.

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,want zo heeft Hij ons gemaakt.Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,want Hij gaf ons aan elkaar.

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.Al zijn we gescheiden door muren en ramen:ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

Als de bloem verwelkt, als het gras verdort,als de angst ons overmant,dan vertel ik jou, dan vertel jij mij:“We zijn veilig in Gods hand.”

Ik geef je mijn handen die vangen en dragen.Ik geef je mijn ogen die kijken zonder vragen.Al zijn we gescheiden door muren en ramen:ik kijk zonder angst, mijn hart raakt je aan.

Je bent niet alleen.Ik loop met je mee.Dan ben je wel verdrietig,maar je bent niet meer alleen.

En is het vandaagmijn beurt om sterk te zijn:morgen ben jij het misschiendie mij op handen draagt.

Onze Vader weet dat we kwetsbaar zijn,want zo heeft Hij ons gemaakt.Zo ontmoet ik jou, zo ontmoet jij mij,want Hij gaf ons aan elkaar.

Download de bladmuziek


Eerste kerngemeente binnen Protestantse Kerk in Nederland: Geloven in Spangen 

Image website Protestantse Kerk

Geloven in Spangen is onder andere actief met wijkdiners, zwemlessen voor vrouwen, vieringen en huisgroepen. Daarbij is de gemeente actief betrokken bij de start van een nieuwe pioniersplek in een nabijgelegen buurt.

Zelfstandig worden

Waarom wil Geloven in Spangen meer zelfstandigheid? In het Nederlands Dagblad zei pionier Nico van Splunter daarover: "We wilden zelf verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die we maken. Geloven in Spangen is een ander type kerk dan onze moedergemeente van de Pelgrimsvaderskerk. Wij wilden graag doorgroeien en verder met pionieren. Nu is vanuit Geloven in Spangen een wijk verderop een nieuwe pioniersplek ontstaan. Financieel zijn we al een jaar of vijf niet meer afhankelijk van de Pelgrimsvaderskerk. We willen volwaardig onderdeel zijn van de Protestantse Kerk en tegelijk zelfstandig zijn, zodat we niet eerst goedkeuring van een andere kerkenraad hoeven vragen als we een besluit willen nemen.” 

Minder regels

Sinds het synodebesluit van juni 2019 is het mogelijk dat nieuwe, missionaire vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk verder kunnen gaan als zelfstandige kerngemeente. Dit is een nieuwe rechtsvorm voor initiatieven bij wie het niet goed past om een reguliere (wijk)gemeente te worden maar die wel behoefte hebben aan meer zelfstandigheid en die tegelijk voluit onderdeel willen zijn van de Protestantse Kerk. 

Voor een kerngemeente zijn minder regels van toepassing en er gelden minder vereisten. Zo hoeft er bijvoorbeeld geen apart college van diakenen of college van kerkrentmeesters te zijn. Deze mogelijkheid ontstond na een uitgebreid onderzoek onder pioniersplekken naar verbeterpunten die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling. In 2018 en 2019 is daarover meermaals overlegd in de generale synode en tijdens diverse bijeenkomsten in het land. Dit monde uit in de nota 'Mozaïek van kerkplekken' waarover de synode op 22 juni 2019 positief besloten heeft.


Eerste missionaire trendrede: Kerk als inspirerend voorbeeld in tijden van verandering

Image website Protestantse Kerk

Het komende decennium zal de samenleving een enorme transitie doormaken. Ook de kerk staat voor grote veranderingen. Welke trends zullen de komende tien jaren bepalen? Wat vragen die trends van de kerk en hoe kan zij meebewegen? De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil onderzocht in opdracht van de Protestantse Kerk en een aantal andere kerkgenootschappen trends en ontwikkelingen op missionair gebied. Zijn bevindingen beschreef ds. Vreugdenhil in de eerste missionaire trendrede

Huis met vele woningen

De trendrede richt zich op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en biedt inspirerende ideeën om missionair op in te spelen. “In het komende decennium zal sprake zijn van nieuwe vormen van collectiviteit. Een kerk die op deze trend in wil spelen heeft een lichte organisatie nodig en daarnaast een flexibele identiteit. Binnen veel kerkgenootschappen zie je de diversiteit toenemen, maar juist daardoor vinden meer mensen de weg naar de kerk,” aldus ds. Vreugdenhil. De Protestantse Kerk spreekt inmiddels over een ‘mozaïek van kerkplekken’ met allerlei verschillende vormen, van kliederkerken en pioniersplekken tot klassieke gemeenten. Vreugdenhil: “Het lijkt me dé kernvraag of kerken beschikken over een identiteit die stevig genoeg is om mensen te verbinden en of die identiteit flexibel genoeg is om ruimte te geven aan diversiteit. De beste slagzin voor iedere kerk is immers door Jezus zelf bedacht: ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen’.”

Op de golven meebewegen

Grote veranderingen vragen veel van een samenleving en van individuele mensen. “Wie mee durft te veranderen zal erop vooruitgaan,” aldus ds. Vreugdenhil. “Vergelijk het met een vloedgolf. Wie er eentje aan ziet komen heeft de keuze uit drie opties: je laat je meesleuren, je rent weg of je klemt je ergens aan vast. De kerk heeft met elk van deze opties meer dan genoeg ervaring. Maar je kunt ook met de blik van een surfer naar een aanzwellende golf kijken. Dan kan de golf niet hoog genoeg zijn! Om zo naar golven te kunnen kijken, is wel een kwestie van flink oefenen. Leren surfen gaat maar op één manier: opstaan, vallen en weer doorgaan.” 

Kerk als rustplek

In de trendrede passeren meer kansen voor kerken de revue. “Veel mensen ervaren tegenwoordig een hoge mate van stress. Kerken die het goed doen, denken dus in termen van een ‘relaxte sfeer’.” Toen ds. Vreugdenhil aan mensen vroeg over welk thema de kerk het volgens hen moet hebben, antwoordde het merendeel van de respondenten met ‘stress’. “Kerken zouden veel meer kunnen communiceren dat je voor veel levensvragen niet meteen naar de dokter of de psychiater hoeft. In kerken kan gesproken worden over thema’s als depressie, eenzaamheid en het vinden van je draai of roeping wordt gesproken, zodat mensen de kans krijgen voor zichzelf en met anderen een weg te vinden om met levensvragen om te gaan.”

Het komende decennium staat kerk en samenleving dus wat te wachten. Vragen over het goede leven keren terug, niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in de zorg en op de universiteiten. Voor kerken biedt deze tijd een kans om zich als inspirerende plekken te manifesteren. Vreugdenhil: “Stel je eens voor dat andere organisaties over een tijdje naar de kerk zouden verwijzen als een inspirerend voorbeeld van hoe je kunt inspelen op veranderingen in onze samenleving!

Download de missionaire trendrede

De missionaire trendrede is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Christelijk Gereformeerde Kerken. De trendrede zou 13 maart jl. uitgesproken worden tijdens de landelijke missionaire dag Blik naar Buiten, die niet door kon gaan vanwege de coronacrisis.

Tim Vreugdenhil is stadspredikant van de Protestantse Kerk in Amsterdam en daarnaast het gezicht van Citykerk, een gewaagd initiatief dat begon als pioniersplek. Tim doet aan ‘stand-up theologie’ en duikt daarvoor in actuele fenomenen zoals stress, bubbels, drugs en de dating-app Tinder. In 2018 verscheen daarover een boek van zijn hand. Tim heeft veertien jaar gewerkt als gemeentepredikant en is gefascineerd door trends en tijdgeest.


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 19 juli beginnen we om 11:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: zomerdienst


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop