Wordt actief!

Zin om te helpen?

Bij het voorbereiden, tijdens en na afloop van een viering zijn er heel veel gemeenteleden actief. Soms inhoudelijk, soms door de handen uit de mouwen te steken.

Ook buiten de vieringen is de kerk actief, bijvoorbeeld in zorg voor elkaar, aandacht voor schrijnende situaties in onze sameleving, en acties om geld te werven voor bijzondere projecten.

Tal van commissies en projectgroepen geven vorm aan dit werk vanuit de kerk. Zin om mee te helpen? Klik dan op een van de mogelijkheden voor nadere informatie.

Ambtsdragers

In de kerk zijn diverse ambtsdragers actief. Een protestantse gemeente kent drie groepen ambtsdragers.

Predikant

 • Taak in de dienst: voorgaan, bedienen van Woord en Sacrament
 • Taak buiten de dienst: pastorale zorg voor gemeenteleden, vorming en toerusting

Ouderlingen

 • Taak in de dienst: consistoriegebed, (soms) voorlezen afkondigingen
 • Taak buiten de dienst: bezoeken van gemeenteleden, leiding geven aan wijkpastoraat
 • Taak ouderling-kerkrentmeesters: beheer gebouwen en behartigen financiële zaken

Diakenen

 • Taak in de dienst: gaven inzamelen, viering sacramenten (doop, avondmaal) ondersteunen.
 • Taak buiten de dienst: de gemeente betrekken bij de nood in de wereld, hulp verlenen dichtbij en veraf.

Zin om mee te helpen?

Graag zelfs! Als ambtsdrager ben je lid van de kerkenraad en samen draag je de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de gemeente. Misschien geen makkelijke taak, maar wel heel belangrijk om elkaar te helpen om als gemeente dicht bij je opdracht te blijven!

Wat beweegt deze mensen?

Zomaar een uitspraak van een van de ambtsdragers:

 

Ik wil me graag inzetten om mensen te helpen, zowel dicht bij huis als internationaal.

 

Beamerteam

Het beamerteam ondersteunt de presentatie van de orde van dienst tijdens de kerkdiensten. De predikanten maken met genoegen en dankbaar gebruik van de beamer. Want het gebruik ervan biedt mogelijkheden. Een team gemeenteleden helpt hen met het maken van de presentatie en verzorgen de weergave.

Door de werkzaamheden van het beamerteam hoeft u geen liedboek mee te nemen naar de dienst, aangezien alle liederen, zoveel mogelijk met notenschrift ondersteund, via de beamer worden getoond. Mochten er nog wensen zijn, dat iets beter, mooier, duidelijker kan: laat het weten 

                                               

 "Bij ons verveelt het beamerteam zich gelukkig niet!"

U kunt het beamerteam per email bereiken: beamerteam@pkngrijpskerk.nl
 

 

Bezoekmedewerkers

Wat doet een bezoekmedewerker?

Bezoekmedewerkers spelen een belangrijke rol in het pastoraat.

Bezoekmedewerkers houden contact met een aantal gemeenteleden in hun wijk, bezoeken hen, zijn aanspreekpunt en zorgen zo nodig dat andere leden van het team (bezoekouderling, diaken, predikant) geïnformeerd worden.

Zin om te helpen of juist behoefte aan bezoek?

Neem dan contact op via het meldpuntformulier, of direct met een van de bezoekmedewerkers.

Wat beweegt deze vrijwilligers?

 

Een bezoekje lijkt vaak maar kort, maar betekent zoveel voor mensen die behoefte hebben aan echt contact.

 

Bloemencommissie

Waarvoor zijn bloemen in de kerk bedoeld?

Bloemen in de kerk zijn er niet alleen om de kerkzaal aan te kleden. Bloemen zijn ook bijzonder geschikt om de beleving van bezoekers van de kerkdienst te verdiepen en er een bijzondere betekenis aan te geven. Ook kan het de diepere zin van de kerkelijke feestdagen tot uitdrukking brengen. Tenslotte dienen ze als attentie aan zieke of jarige gemeenteleden, zodat we ons met elkaar verbonden weten.

Welke symboliek wordt er gebruikt?

De kleuren van de gebruikte materialen en de vormen, lijnen en het karakter van bloemen en planten worden gebruikt om hun speciale betekenis en symboliek. Met beeldkracht en symboliek van bloemen, hun kleur, vorm of door hun volksnaam, is het mogelijk religieuze thema's aanschouwelijk te maken. 

Wie maken de bloemstukken?

Een groep creatieve en enthousiaste vrouwen uit de gemeente! U kunt ons bereiken via het emailadres bloemencommissie@pkngrijpskerk.nl.

Bij wie worden de bloemstukken bezorgd?

De bloemen worden bij gemeenteleden bezorgd die te maken hebben met ziekte of bijzondere aandacht behoeven. Vanuit het pastoraal bezoekwerk (meldpuntpastoraat) worden suggesties voor namen doorgegeven. Maar u kunt ons ook direct een tip doorgeven. Stuur dan een e-mail naar bloemencommissie@pkngrijpskerk.nl.

Zin om te helpen?

Graag! Hoe meer handen, hoe lichter het werk. En mocht u denken: ik ben nog niet thuis in de symbooltaal of mijn praktische vaardigheid is nog erg beperkt, geen nood: ook als vrijwilliger kunt u meedoen aan een leuke cursus in de regio. En zelfs met twee linker handen kunt u helpen!

Gedrukte liturgie

Voor gemeenteleden die moeite hebben met het lezen van gewone liturgie-boekjes is er de mogelijkheid een boekje op A3 formaat te krijgen. Een team van mensen is betrokken bij het typen, drukken en verspreiden van dit drukwerk. Ook bestaat er de mogelijkheid om de liturgie digitaal te ontvangen. Dit kunt u bij de website aanvragen via het contactformulier onder het tabblad Leg contact! of via de wijkouderling.

Als er in een bijzondere dienst een gedrukte liturgie wordt gebruikt, dan wordt op zaterdag voor de dienst een liturgie thuisbezorgd bij de kerkradio-luisteraars. Daarvoor zorgen

 • voor ''De Wierde''/ flatjes mw. F. Bouma, tel. 213838 en dhr. J. Pol, tel. 213151
 • dhr. A. Postma, tel. 211994 zorgt voor de verspreiding in de rest van de gemeente.

Als u geen liturgie hebt ontvangen, wilt u dan contact opnemen met één van de bezorgers?

Kerkauto

Voor wie is dit bedoeld?

Voor gemeenteleden die slecht ter been zijn bestaat de mogelijkheid om met de auto gehaald en gebracht te worden. U kunt vlak voor de kerkzaal in en uit stappen en de vrijwilligers zorgen dat u op tijd bent!

Hoe kan ik er een beroep op doen?

In het rooster van kerkdiensten (in de Verbinding) staat aangegeven wie u kunt bellen.

Kan ik meehelpen?

Graag zelfs! U dient te beschikken over een goed humeur, auto en rijbewijs B! Een telefoontje naar een van de scriba's is voldoende.

Kindernevendienst

Voor wie is dit bedoeld?

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool wordt tijdens de viering kindernevendienst gehouden. (niet op de tweede zondag v/d maand)  In het rooster kunt u lezen waar op een bepaalde zondag de dienst plaats vindt en de kinderen worden verwacht. In de zomer ligt het kindernevendienstwerk even stil.

Wat gebeurt er tijdens de kindernevendienst?

Kort gezegd: een mini-viering gericht op de leeftijdsgroep. Eerst wordt een verhaal uit de Bijbel verteld, waarna er een creatieve verwerking volgt.

Wie verzorgen de kindernevendienst?

Een enthousiaste groep vrijwilligers van 17 jaar en ouder die het leuk vinden om met kinderen te werken, creatieve activiteiten te bedenken en kinderen verhalen uit de bijbel te vertellen.

Zin om te helpen?

Graag! Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om een nevendienst voor de kinderen voor te bereiden en te geven.
Voor meer inlichtingen kun je mailen naar knd@pkngrijpskerk.nl

Wat beweegt deze vrijwilligers?

"Samen kerk zijn vind ik een stimulerende gedachte, ook voor de kindernevendienst."
Kinderoppas

Wanneer de dienst aan de Nicolaas Grijpstraat wordt gehouden worden de kinderen aan het eind van de dienst de kerk binnen gebracht.

Als er dienst in de kerk aan het Kerkplein wordt gehouden, bevindt de oppasruimte zich in de Oude Pastorie .

Vrijwilligers zijn van harte welkom!!

Contact persoon kinderoppas is: Marijke Evers:  email:    1411evers@gmail.com 

 of via   scriba@pkngrijpskerk.nl  Wij zullen dit zeer waarderen

Organisten

Wie begeleiden de viering muzikaal op het orgel?

Er is een actieve groep organisten die de diensten muzikaal begeleiden en de predikant of werkgroep vieren liturgisch ondersteunen. De afgelopen jaren hebben zij ook cursussen kerkmuziek voor belangstellende gemeenteleden georganiseerd.

Wat wordt er gespeeld?

In de diensten zingen we uit diverse bundels, waaronder Tussentijds, het nieuwe liedboek, het Liedboek voor de kerken, Opwekking en Alles wordt Nieuw. Omdat de diensten via een powerpoint presentatie worden ondersteund en van de meeste liederen notenbalken worden getoond tijdens het zingen hoeft u geen liedboek mee te nemen naar de dienst.

Zin om ook eens op het orgel te begeleiden?

Neem dan contact op met het organistenteam.

Wat beweegt deze vrijwilligers?

Zomaar een uitspraak van een van de organisten:

Muziek inspireert!
 

 

Ouderensoos

Nagenoeg iedere woensdagochtend vindt in De Wingerd de soos plaats. Hier zijn alle dorpsbewoners van harte welkom om gezellig bij te praten, te sjoelen en/of klaverjassen. U kunt zo binnenlopen om eens te zien hoe het gaat.

Redactie kerkblad Verbinding

De communicatie van een kerkelijke gemeente kent diverse doelgroepen en aandachtsgebieden.

Kerkblad Verbinding

Sinds de alle gemeenten gefedereerd zijn wordt er 10 keer per jaar een gezamenlijk kerkblad uitgebracht. Middels het kerkblad brengen we u op de hoogte van gemeentenieuws, kerkdiensten en bijzondere gebeurtenissen.

Indien u belangstelling heeft (alleen leden van de PKN Grijpskerk) voor het ontvangen van dit kerkblad (gefinancierd door vrijwillige bijdragen), neem dan contact op met een van de bezorgcoördinatoren:

 • dhr. Pol (0594-213151) of
 • mw. M Datema-Renkema (0594-213070 

Gratis digitaal toezenden is eveneens mogelijk. Meldt u daarvoor aan via http://www.pkngrijpskerk.nl/verbinding. (ook alleen leden)

Kopij voor de redactie is van harte welkom........ per email.

Het kerkblad wordt door een actieve groep gemeenteleden bij belangstellenden thuis bezorgd of toegezonden. Eenmaal per jaar vragen we de lezers om een vrijwillige bijdrage.

Zin om mee te helpen?

Graag zelfs! Als redactielid ben je snel op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en kun je daar zelf je steentje aan bijdragen. Je kunt bijvoorbeeld foto's aanleveren, helpen bij het vormgeven en inrichten van het kerkblad of het kerkblad bezorgen, enzovoorts.

Wat beweegt deze mensen?

Zomaar een uitspraak:

 

"Een kerkblad vervult in een gemeente een cruciale rol. Het is het platform waar aandacht gevraagd wordt voor wat er speelt in kerk en samenleving."

 

Doe mee! > Wordt actief! / Eetclub / Activiteiten

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop