Waar?

Hier treft u een overzicht van de verschillende kerkgebouwen waar vanuit de Protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken diensten worden gehouden en een route naar deze gebouwen.

Grijpskerk, De Nieuwe Wierde - Informatie

Deze site wordt vernieuwd  !!!

De Wierde

De Wierde is een protestants christelijke woonzorgcentrum en één van de locaties van Woonzorgcentra Westerkwartier (WZWK). De cliënten zijn mensen die kortere of langere tijd verzorging, verpleging of behandeling nodig hebben. In totaal zijn er 58 plaatsen in het verzorgingshuis en 27 zorgwoningen.

Het verzorgingshuis biedt begeleiding, verzorging, verpleging en huisvesting aan zo’n vijftig cliënten. De Wierde richt zich op de ouderen in de gemeente Zuidhorn en met name op de omgeving van het dorp Grijpskerk. In de Wierde wonen zowel ouderen met een ziekte of handicap, als ouderen die sociaal/maatschappelijk dreigen te vereenzamen.

 

 

Grijpskerk, De Nieuwe Wierde - Route

De Nieuwe Wierde, Burmanniastraat 1, 9843EJ te Grijpskerk


Routeplanning weergeven

Grijpskerk, Kerkplein 11 - Informatie

De hervormde kerk van Grijpskerk

Niet lang na de indijking van de Ruigewaarden in 1476 door monniken is er door Nicolaas Grijp een kerk gesticht op de oude binnendijk. De nederzetting komt in 1504 reeds voor onder de naam "Grijpskercke". De kerk van Grijp stond niet zo lang, want het gebouw werd in 1582 verwoest door stropende oorlogsbenden. Op dezelfde plaats werd de Nederlands Hervormde kerk echter herbouwd en daar staat hij nu sinds 1607 in het centrum van het oude dorp. De windwijzer op de tegenwoordige kerk stelt een griffioen voor en herinnert daarmee aan het geslacht Grijp.

De hervormde gemeente Grijpskerk en omstreken

De kerk is eigendom van de hervormde gemeente Grijpskerk en omstreken. Deze gemeente telt circa 550 gemeenteleden, waaronder ongeveer 125 belijdende leden en 200 doopleden. De hervormde gemeente omvat de dorpen Grijpskerk, Niezijl, Pieterzijl, Visvliet en een deel van Kommerzijl. De gemeente heeft een 8/12 predikantsplaats die sinds november 2003 wordt ingenomen door Ds. C. Vogelvanger.

Nadat eind jaren '90 de gemeente fuseerde met de hervormde gemeente Niezijl en begin 2000 ook met de hervormde gemeente Visvliet/Pieterzijl is als naam Grijpskerk en omstreken gekozen, zodat ook bewoners van de buitendorpen Niezijl, Kommerzijl, Visvliet, Pieterzijl en de buurtschappen Gaarkeuken en Westerhorn zich welkom weten in deze gemeente. In totaal zijn er ongeveer 60 bezoekadressen in de omstreken van Grijpskerk.

Restauraties kerkgebouw

De kerk is in verschillende fasen gebouwd. Aan de oostzijde heeft in de 19e eeuw een uitbreiding plaatsgevonden.

               

De Hervormde kerk is in het jaar 2001 aan de buitenzijde gerestaureerd. De dakruiter is vervangen en een nieuwe toren is geplaatst. De dakconstructie en dakgoten zijn vernieuwd en de kerk is opnieuw geverfd.

                                                     

De ingang aan de oostzijde staat afgebeeld op de foto en op de pentekening, gemaakt door Bert van Zanden, kunstenaar die woonachtig was in het dorp en initiatiefnemer van de actie Draaihekken. Deze actie was gericht op het weer herstellen van de entree, het herstellen van de zuilen en weer plaatsen van gietijzeren hekken, zodat de ingang weer iets terug zou krijgen van de oorspronkelijke inrichting. In het kader van de actie is een set pentekeningen van markante objecten uit het dorp Grijpskerk (de kerken, de molens, voormalig gemeentehuis, etc) gemaakt en gedrukt door drukkerij Hoekstra. De verkoop heeft een zodanig bedrag opgeleverd dat de werkzaamheden aangevat konden worden. Ten tijde van de viering van Grijpskerk 500 jaar zijn de draaihekken zelf reeds getoond, maar de palen waaraan zij bevestigd moesten worden vergden nog enige aandacht. De plaatsing van de draaihekken is in 2004 gerealiseerd.

Bij de ingang aan de westzijde bevat een steen met opschrift waarin nadere gegevens over de oorsprong van deze kerk staan vermeld.

 

"Diese Kercke van de Eedele Nicolau Gryp gefundierte is, geduirende dese Nederlandische oorloge in 't jaar 1582 geheel geruinert en wederom opgebouwet in de tidt des stillestants va wapenen Aº 1612 doer beleijde des eedelen +Junchern Everhardt van Asschendorp, Hoevelinc aldaer en bekostiget va die drie Cluften WAERT, WESTERDIJC en JURSEMA. Cornelis Janse, Jacob Claese, Kerckvoegd."

Op Kerkplein 2 en 4 bevindt zich de Oude Pastorie die in dezelfde tijd als de kerk is gebouwd. Op een steen in de muur van de Oude Pastorie bevindt zich een inscriptie. Op de steen staat een borstbeeld, met daaronder een ster, hangende aan een boomtak, met als spreuk:

Dns Gerhardus
Murlinck ut de olde
Markt Provest to
Kusemar 1556.

Toelichting: Dns. (Dominus of de heer) Gerhardus Murlinck was waarschijnlijk de abt (Proost) van het vrouwenklooster te Kuzemer.

Naast de hervormde kerk (aan de rechterkant) ligt een gedeeld graf / gedenksteen van Klaas Jans de Waard, zijn echtgenote Eke Klaassens en van Dirk Klaassens de Waard en zijn echtgenote Lucina Thema. Het staat direct naast de kleinere gedenksteen van vader, moeder en opa en oma Sjoukjen Klaasens en Jan Jacobs de Waard. Deze gedenksteen is niet de originele, hij is geplaatst naar aanleiding van een grote geldinzamelingsactie in mei 1920. Voor deze vernieuwde gedenksteen hebben er andere afzonderlijke stenen gelegen. De originele steen op het graf van Klaas Jans de Waard kreeg zijn opschrift van Ds. J.E. Winter, pred. bij de Ned. Herv. gem. te Zuidhorn, een groot vriend van de overledene. Het orginele opschrift luidde:

Bijna verlopen was mijn levensschreed,
Als'k uit dit dorp naar huis toe reed.
'k Had mijnen weg ruim half verkort,
"Doen" ik van 't paard ter neder stort.
Van hulp en bijstand gansch ontbloot,
Kwam 'k schielijk onverwacht ten dood.
Daar God mijn ziel heel spoedig nam,
Zelfs eer ik in mijn woning kwam.
Nu leid alhier mijn vleesch en been,
Begraven onder dezen steen.
Noodlottig moest aldus de beste burger sneven,
Te midden zijns bedrijfs en van zijn werkzaam leven.
Hij leefde voor den Staat tot nut der maatschappij.
Wie is het, die geen traan op dees grafzerk wij.
Klaas Jans de Waard, Lid der vergadering
van hunne Edele Groot Achtbare Staten
der Provincie Groningen en Schout der
gemeente Grijpskerk. Door een val van
zijn paard in den dood gestort
den 11. Maart 1819.

Verder was op de oorspronkelijke steen voor zijn vrouw Eke Klaassens te lezen:

Deze steen dekt het graf van Eke Klasens,
geb. 16 Sept. 1755,
overleden 18 Aug. 1814,
in leven echtgenoote van Klaas Jans de Waard.
Wie wel doet in het leven,
is gelukkig zelfs in den dood.

Op de in mei 1920 vernieuwde en huidige gedenksteen, valt aan vier kanten vrij duidelijk te lezen:

Kant I

Lucina Thema
geboren te Pieterburen
den 24. November 1795
overleden 2? Februarij 1836
in leven vrouw van
Derk
Klaassens de Waard

Kant II

Klaas Jans de Waard
geb. den 16. November 1756
Lid der Provinciale Staten
van Groningen en Schout
der gemeente Grijpskerk
door een val van zijn paard
overl. den 11 Maart 1819
Noodlottig moest aldus
de beste burger sneven
In't midden zijns bedrijfs
En van zijn werkzaam leven
Ten dienste van den staat
Tot nut dez. Maatschappij
Wie is 't die hem geen traan
Op deze grafzerk wij
W.P.T.Z.

Kant III

Eke Klaassens
geboren 16. September 1755
overleden 18. Augustus
1814 in leven vrouw van
Klaas Jans de Waard.

Kant IV

Dirk
Klaassens de Waard
Landbouwer op de Waarden
geboren den 20. Juli 1794
overleden 25 April 1825
De trouwste van de teerste
vader
Bewoond door vrouw en
kroost gader
Ligt hier voor altijd vier
vereend met hem op deze dood
was hij mijn reinste liefde
waard
Nu rust hij in den heer.

De bewoners van het dorp Grijpskerk begroeven hun doden tot begin 19e eeuw niet rondom de kerk van Grijpskerk, aangezien de bewoners van Grijpskerk zelf geen bijdrage gaven aan het kerspel t.b.v. het onderhouden van voorganger en kerk. Zij dienden hun doden te begraven rondom de moederkerk van Sebaldeburen, omdat Grijpskerk vroeger als onderdeel van het dorp Sebaldeburen (Sebaldeburen Beneden) gold. In 1602 hadden Grijpskerk en Sebaldeburen zelfs samen een predikant, ds. Nicolaus Petri, die in hetzelfde jaar in Visvliet werd beroepen. Er liep parallel aan het Wolddiep een zogenaamd doodpad. In het natte seizoen was dit vaak onbegaanbaar, waardoor lijken soms met scheepjes aangevoerd werden. De bewoners van Grijpskerk werden mede opgeroepen om de "kerkegraft" rondom het kerkhof te Sebaldeburen te helpen graven. Tijdens de Napoleontische tijd is er een overeenkomst gekomen waardoor de doden wel in Grijpskerk zelf begraven konden worden. Alleen de joodse gemeenschap bleef gebruik maken van het doodpad, omdat zij hun doden tot eind 19e eeuw op de joodse begraafplaats te Leek begroeven.

De hervormde kerk van Grijpskerk en de Oude Pastorie zijn de oudste monumenten in het dorp. De toren is eigendom van de gemeente Zuidhorn. Indien u gebruik wenst te maken van kerk of Oude Pastorie kunt u contact opnemen met de kerkvoogdij, dhr. B.Wagenaar tel.0594-213604

Interieur

Het interieur van de hervormde kerk is in 2006-2007 ingrijpend gerestaureerd. Klik op de onderstaande link om een album te openen met foto's die voor, tijdens of na de restauratie zijn genomen.

Foto's van de restauratie

Het Orgel

Het orgel is geschonken door Aaltje Thomas Wiersema en gebouwd in 1832 door L.J. en J. van Dam. Restauraties en wijzigingen zijn later uitgevoerd door P. van Oeckelen, J. Doornbos en K. Doornbos. In 2009 is een restauratie uitgevoerd. Het instrument staat achterin de kerk boven de ingang. De speeltafel zit aan de achterzijde. Het orgel heeft 16 registers, verdeeld over Hoofdwerk en Bovenwerk. Het Pedaal is aangehangen.

Hoofdwerk C-f3:

Bourdon 16
Prestant 8
Holpijp 8
Holfluit 8 disc.
Octaaf 4
Quint 3
Superoctaaf 2
Mixtuur 3-5 st. b/d
Trompet 8 b/d

 Bovenwerk C-f3:

 Prestant 8
 Holfluit 8 bas
 Fluit Doux 8 disc.
 Viola di Gamba 8
 Flûte d'amour 4
 Woudfluit 2
 Clarinet 8

 
 
Pedaal C-d1:


 Aangehangen

Speelhulpen:

 Koppel HW-BW

 
   

Grijpskerk, Kerkplein 11 - Route

Kerk aan Kerkplein te GrijpskerkDe kerk aan het Kerkplein 11, 9843HB te Grijpskerk.


Routeplanning weergeven

Grijpskerk, Nic. Grijpstraat 26 - Informatie

De Gereformeerde Kerk Grijpskerk

bestaat als zelfstandige gemeente sinds 11 september 1901. Voor die tijd kerkte men in Niezijl. De Gereformeerde Kerk aldaar (begonnen als 'afgescheiden' gemeente) bestaat al sinds november 1850.
Sinds 1972 bestond er tussen de kerken van Grijpskerk en Niezijl een nauwe samenwerking, die bijv. vorm kreeg in het delen van een 'predikantsplaats'.

Het kerkgebouw met het kerkelijk centrum staat aan de Nic. Grijpstraat 24-26. De kerk, nieuw gebouwd in het jaar 1938, bevat ca. 600 zitplaatsen die, voor zover niet speciaal daarop staat aangegeven, alle vrij zijn. Ten behoeve van slechthorenden met een gehoorapparaat is het kerkgebouw voorzien van een ringleiding waarmee voor hen de geluidsontvangst mogelijk wordt gemaakt.

Omvang kerkelijke gemeente

De Gereformeerde Kerk van Grijpskerk omvat het dorp Grijpskerk, de Gaarkeuken en de Westerhornerweg (voor zover behorende tot de burgerlijke gemeente Zuidhorn).

Het ledental van onze kerk bedroeg per 1 januari 2008:
909, waarvan 545 belijdende leden en 364 doopleden.

De Wingerd

Het Kerkelijk Centrum "De Wingerd" is gebouwd in de tweede helft van 1985. De zalenaccommodatie is bestemd voor alle kerkelijke activiteiten en voor degenen die daarvan gebruik willen maken. Het beheer van het kerkelijk centrum geschiedt door de leden van de kerkelijke gemeente op vrijwillige basis.

Het Orgel

 

Orgelbouw Ernst Leeflang

Rugwerk

Holpijp 8 vt.
Prestant 4 vt.
Gemshoorn 2 vt.
Sifflet 1 1/3 vt.
Scherp 3-4 sterk
Dulciaan 8 vt.
Tremulant

Hoofdwerk

Prestant 8 vt.
Roerfluit 8 vt.
Octaaf 4 vt.
Spitsfluit 4 vt.
Octaaf 2 vt.
Mixtuur 4-6 sterk
Horiz. Trompet 8 vt.

 

Pedaal

Subbas 16 vt.
Prestant 8 vt.
Ruispijp 4 sterk
Fagot 16 vt.

Koppels

Rugwerk op pedaal
Hoofdwerk op Pedaal
Manuaalkoppel

 

Grijpskerk, Nic. Grijpstraat 26 - Route

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkDe kerk aan de Nic. Grijpstraat 26, 9843BB te Grijpskerk.


Routeplanning weergeven

Vier mee! > Waar? / Wanneer? / Hoe? / Luister! / Lees mee! / Kindernevendienst

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 25 februari beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar dhr. J. de Vries uit Urk hoopt voor te gaan. Thema: 2e zondag veertigdagen


Overzicht kerkdiensten.

Laat de Bijbel spreken

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

backtotop