Beleidsplan 2018-2022

‘Kracht door verscheidenheid’

 

Beleidsplan

Protestantse Gemeente Grijpskerk e.o.

2018 - 2022

                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                                                      Juli 2018

 

Inhoudsopgave

 

Voorwoord

 

Inleiding

 

Historie van de gemeente

 

Missie en Visie

 

Beleidsthema's per kenmerk / aandachtsveld

            1.        In onze gemeente zijn we er voor elkaar en met elkaar.

            2.        Geloven doen we 24/7.

            3.        In onze kerk krijg je de ruimte te zijn wie je bent.

            4.        We zijn een naar buiten gerichte kerk.

            5.        Onze kerk moet keuzes durven maken.

            6.        We zijn bezield door het geloof.

 

Bijlagen: Werkplannen per geleding

Bijlage 1:   Werkplan kerkenraad

Bijlage 2:   Werkplan kerkrentmeesters

Bijlage 3:   Werkplan ouderlingen

Bijlage 4:   Werkplan diakenen

Bijlage 5:   Werkplan jeugd (jeugdouderling regelt samensteling denktank)

Bijlage 6:   Werkplan jong volwassenen (Jeltje Tilma)

Bijlage 7:   Werkplan GrijpsKERKt (diensten)

Eventueel 

Bijlage 8: Werkplan communicatie )

                                              

De toekomst volgens de kinderen

Voorwoord

 

We zijn blij dat we met elkaar zo ver zijn dat we het beleidsplan 2018-2022 kunnen presenteren. De Protestantse Gemeente Grijpskerk en omstreken is de laatste jaren meerdere malen gefuseerd maar er was nog geen gezamenlijk beleidsplan tot stand gekomen. Bij het vertrek van Ds. Hovinga in de zomer van 2017 was de kerkenraad zich er van bewust dat het tijd werd zich te bezinnen: waar staan we en waar willen we naar toe. Niet alleen werd gevoeld dat het belangrijk is richting te formuleren voor de komende jaren maar ook was er het besef dat het plan noodzakelijk is voor de profielschets van een te beroepen predikant.

Vanaf het najaar van 2017 is een groep uit de gemeente o.l.v. van kerkelijk werker Louis Bakker aan de slag gegaan met het maken van een beleidsplan. De keuze werd gemaakt het beleidsplan van onderop te laten ontstaan. De leden van de Protestantse Gemeente werden geïnterviewd: wat vind je waardevol aan kerk zijn en wil je meenemen naar de toekomst, wat ontbreekt er nog en wat hebben we nodig om dit te realiseren. Nu is het zo ver dat de beleidslijnen opgeschreven zijn. Juist omdat we als gehele gemeente betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van dit plan zal het geen document worden dat in een la verdwijnt. Het zal de komende jaren richtinggevend zijn voor te maken keuzen. Louis, Johan, Wilma, Hennie, Pim Paul, Jacob Reinder en Hielke: dank voor jullie enthousiaste inzet. In afhankelijkheid van de Heer van onze kerk hebben we hiermee iets waardevols in handen.

 

Alie Katerberg, voorzitter

 

Inleiding

 

Hoewel het bij het ontwikkelen van een beleidsplan gaat om het product, is het proces ook van belang. Daarom kiest de kerkenraad ervoor om gemeenteleden in te schakelen bij de verdere ontwikkeling van het beleidsplan. Besloten is voor om voor het gesprek in de gemeente over het beleidsplan uit te gaan van inzichten die passen bij Waarderende Gemeenteopbouw.
Kort gezegd:
We gaan uit van de kracht van de gemeente/gemeenteleden. We richten ons op het positieve, op de mogelijkheden in de gemeente. Daarop hebben we de gemeente bevraagd. Vanuit hun antwoorden ontwikkelen we beleid.

Gemeenteleden zijn bevraagd op de volgende momenten:  een kerkenraadvergadering, een viertal ontmoetingsavonden, een bijeenkomst met de jeugd, een ontmoeting met jong-volwassenen en tot slot een kerkdienst.

Op basis hiervan formuleerden we aandachtpunten voor een beleidsplan. Deze werden besproken in een kerkdienst in april en werden aangevuld met suggesties vanuit deze dienst.

Vervolgens werden de geledingen uitgenodigd om met elkaar van gedachte te wisselen. Zij kregen de opdracht de aandachtspunten op te nemen in hun werkplan.

Het concept beleidsplan diende ook als basis voor het opstellen van een profielschets van een te beroepen predikant.

De commissie heeft met enthousiasme en veel plezier gewerkt aan dit beleidsplan.

Jacob-Reinder Hielema, Louis Bakker (adviseur), Pim-Paul Baarda,

Hennie Luyendijk, Wilma Postma, Hielke Feitsma en Johan Oostenbrink.

 

Historie van de gemeente

De Protestantse Gemeente Grijpskerk en Omstreken is op 1 januari 2012 ontstaan uit de Hervormde Gemeente Grijpskerk en omstreken, de Gereformeerde kerk Grijpskerk en de Gereformeerde kerk van Pieterzijl.

Op 22 januari 2017 zijn de Gereformeerde Kerk van Kommerzijl en de Gereformeerd kerk van Niezijl en de Protestantse Gemeente Grijpskerk en Omstreken gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Grijpskerk en Omstreken.                                                                                                                                            

Dorpen van de kerkelijke gemeente.

Tot de Protestantse Gemeente Grijpskerk en Omstreken behoren de dorpen:

- Grijpskerk;

- Visvliet, voormalig NH gemeente;

- Pieterzijl;

- Kommerzijl;

- Niezijl.

Leden

Het ledenaantal van onze gemeente bedroeg per 1 december 2018  1318 leden, waarvan 521 doopleden, 640 belijdende leden en 157 niet gedoopte leden (kinderen).

Gebouwen

De gemeente beschikt over diverse gebouwen.

Er zijn twee kerkgebouwen:

locatie Nicolaas Grijpstraat 26, Grijpskerk

locatie Kerkplein 11, Grijpskerk

Overige gebouwen:

de Wingerd aan de Nicolaas Grijpstraat 24, Grijpskerk (zalenruimte)

een verenigingsgebouw aan het Kerkplein 4, Grijpskerk

een pastorie aan de Sportlaan 3, Grijpskerk

een woning aan het kerkplein 2, Grijpskerk

 

Beroepskrachten

Werkzaam is op dit moment ds. A. Landman, sinds juli 2011 verbonden aan de gemeente, momenteel voor 1 fte. Daarnaast is werkzaam als kerkelijk werker, mevr. J. Tilma voor 0,2 fte met als doelgroep de jongeren/jong volwassenen.

 

Missie en Visie

Missie:  waar staan we voor?

 

De Protestantse Gemeente Grijpskerk en Omstreken wil als één gemeente leven, werken en zich geroepen voelen tot het belijden van de Naam van God en de dienst aan Hem. In navolging van Jezus Christus Zijn Zoon wil zij werken aan het Koninkrijk van God, dit geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest. We willen met anderen het geloof beleven en ontdekken waardoor het leven betekenis en richting krijgt. Hiervoor zijn we met elkaar verbonden, ook in onze verscheidenheid.

 

Visie: waar gaan we voor?

 

1.        In onze gemeente zijn we er voor elkaar en met elkaar.

2.        Geloven doen we 24/7.

3.        In onze kerk krijg je de ruimte te zijn wie je bent.

4.        We zijn een naar buiten gerichte kerk.

5.        Onze kerk moet keuzes durven maken.

6.        We zijn bezield door het geloof.

 

Beleidsthema

 

Uit de gesprekken met de gemeente/gemeenteleden zijn onderstaande beleidsthema’s naar voren gekomen. Per thema is een omschrijving geformuleerd, waarna aandachtspunten benoemd zijn, die moeten worden meegenomen om het thema te realiseren.

Bij  de invulling van de thema’s moet rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om veranderingen op te starten. Het zal niet van de een op andere dag ‘klaar’ zijn.

De kerkenraad moet in overleg met de geledingen prioriteiten stellen (zie punt 5.)

 

1.        In onze gemeente zijn we er voor elkaar en met elkaar (fungeren als echte gemeenschap)

 

In onze gemeente zien wij elkaar en is ruimte om elkaar te ontmoeten. We weten van elkaars geluk en verdriet.

Daarnaast moeten we als gemeente aanwezig zijn bij scharniermomenten van het leven, bijvoorbeeld doop, trouwen, overlijden, ziekte of scheiding.

De kerk maakt het mogelijk dat we elkaar kunnen ontmoeten op diverse momenten en plaatsen.

Dit komt uit alle geledingen (jong/oud) naar voren.

 

Aandachtpunten/Wat is er nodig?

Plaatselijke regeling actualiseren?

            Bijvoorbeeld het zegenen van andersoortige levensverbintenissen.

De vraag is in hoeverre een vast gezicht/koster van belang is om de organisatie goed te hebben/houden.

De manier waarop wij elkaar informeren/met elkaar communiceren. We moeten aandacht realiseren voor de communicatie, hoe weet je dat er iets is.

            Instellen werkgroep communicatie?

Wat is mogelijk in het kader van de privacywetgeving?

 

2.        Geloven doen we 24/7

 

Niet alleen de zondagse viering is van belang. Gemeenteleden willen op meerdere momenten in de week met elkaar in gesprek over het geloof.

De gemeente moet hiervoor faciliteiten/ruimte bieden.

Op dit moment zijn er diverse groepen die in gesprek zijn met elkaar en/of een predikant/medewerker, maar de wens is dit meer uit te bouwen.

Sommige gemeenteleden komen zondags nooit bij een viering, maar worden geraakt door bijeenkomsten door de week.

 

Aandachtpunten/Wat is er nodig?

Dit item komt ook sterk naar voren uit de bijeenkomst met de jeugd. Zij willen graag iets doen door de week, niet op de zondag.

Inhoudelijke geloofsverdieping/vernieuwde theologie moeten we samen bespreken.

Verandering aan de gebouwen is een voorwaarde om mensen te motiveren te komen.

Om jeugd te binden hebben we jonge enthousiaste mensen nodig die initiatief nemen (predikant/medewerker).

Het aantal actieve gemeenteleden (vrijwilligers) neemt af.

Willen we de zorg voor ouderen goed houden dan moet daar in geïnvesteerd worden.

 

3.        In onze kerk krijg je de ruimte te zijn wie je bent

            (ruimte scheppen voor iedereen)

 

Wij respecteren de keuzes die de verschillende gemeenteleden maken, ongeacht wie of wat je ook bent.

De gemeente organiseert activiteiten voor de verschillende doelgroepen. De gemeente geeft speciale aandacht en ruimte aan de jeugd/jongeren/jong volwassenen in de gemeente.

Bij het organiseren van activiteiten moet contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen niet uit het oog worden verloren.

 

Aandachtpunten/Wat is er nodig?

Hierbij is de vraag hoe we elkaar infomeren over wat er allemaal te doen is.

Ook als de jeugd er niet om vraagt moeten wij zorgen dat we voor/met de jeugd blijven organiseren.

Jeugd is dan een betrekkelijk begrip, 10-20 jaar; maar ook 25-35 jaar.

Activiteiten moeten worden georganiseerd, soms voor speciale doelgroepen, maar activiteiten voor combinatiegroepen is nodig voor de binding.

            Bijvoorbeeld, kleine kinderen moeten aandacht krijgen in de zondagse viering.

We moeten voorkomen dat er allemaal diensten komen voor aparte doelgroepen.

We moeten accepteren dat we deelnemer zijn aan activiteiten die niet 100% op ons zijn afgestemd.

De kerk moet actief ruimte bieden aan situaties van gemeenteleden, zoals werk/werkloos, vluchteling, diverse geaardheid, rijk/arm, hoog/laag opgeleid.

 

4.        Wij zijn een naar buitengerichte kerk (naar buiten gerichte blik)

Onze kerkelijke gemeente heeft contacten met andere kerkelijke gemeenten om elkaar te versterken. We delen samen kennis, organiseren samen activiteiten, diensten.

Daarnaast zijn wij ons bewust van de rol in de diverse dorpen en willen we in gesprek blijven met de burgerlijke gemeente en de organisaties in de dorpen van onze gemeente.

 

Aandachtpunten/Wat is er nodig?

Actief contact zoeken als kerkenraad/commissies/werkgroepen met de kerkgemeentes om ons heen.

Zelf initiatief nemen en ingaan op uitnodigingen van andere gemeentes.

Actief inzetten waarbij maatschappelijke thema's aan de orde komen die ons kerk zijn raken.

Bij de inzet van de beroepskrachten kijken we verder dan onze eigen gemeentegrens.

 

5.        Onze kerk moet keuzes durven maken

 

De wens ligt er het kerkelijke gebouw aan te passen aan de verschillende activiteiten die er plaatsvinden en daarbij moet een keuze gemaakt worden voor 1 gebouw dat past bij onze gemeente.

Bij de inrichting moeten we niet alleen traditioneel denken maar uitgaan van bredere inzetbaarheid van de kerkelijke gebouwen.

 

Aandachtpunten/Wat is er nodig?

De Kerkenraad neemt het initiatief in overleg met de Kerkrentmeesters, om een werkgroep samen te stellen die een advies uitbrengt voor de keuze van een kerkgebouw die past bij de wijze van kerk zijn van onze gemeente.

We moeten kijken wat haalbaar is en in overleg met de geledingen keuzes durven maken.

 

6.        We zijn bezield door het geloof

We willen een dienst die gevarieerd is, qua vorm als inhoud door variatie van liederen, teksten, muziek, waarbij de predikant, gemeenteleden en/of anderen aan kunnen meewerken. De inzet van gemeenteleden bij de viering vergroot de betrokkenheid.

Naast de viering zijn andere vormen van geloofsverdieping mogelijk, waardoor we bezield kunnen worden.

Inhoudelijk moet de dienst toegespitst zijn op de tijd waarin wij leven.

 

Aandachtpunten/Wat is er nodig?

We willen variatie, maar er moet wel een goede afstemming komen tussen de verschillende commissies.

Bij de inhoud van de diensten moet rekening worden gehouden met de verscheidenheid van de geloofsbeleving van de gemeenteleden (van traditioneel tot nieuwe theologie).

Ook het tijdstip van zondagsvieringen moet ter discussie staan.

 

Bijlagen:

(Werkplannen per geleding)

Bijlage 1:   Werkplan kerkenraad

Bijlage 2:   Werkplan kerkrentmeesters

Bijlage 3:   Werkplan ouderlingen (o.a. ouderenplan)

Bijlage 4:   Werkplan diakenen

Bijlage 5:   Werkplan jeugd (jeugdouderling regelt samensteling denktank)

Bijlage 6:   Werkplan jong volwassenen (Jeltje Tilma)

Bijlage 7:   Werkplan GrijpsKERKt (diensten)

Eventueel  (Bijlage 8: Werkplan communicatie )

 

Bijlage 1    Werkplan Kerkenraad

 

Etc…….

Nieuws! > Beleidsplan 2018-2022 / Nieuws / Agenda / Kerknieuws / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 27 september beginnen we om 10:00 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J. Kroon en KW J. Elzinga-Bakker hoopt voor te gaan. Thema: Startzondag


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

Beleidsplan

 

backtotop