Denk verder!

Tijd voor ???????

 

Lees de Bijbel

Kerknieuws

 

  Meld u aan!

  Deze website biedt ook een afgeschermd gedeelte met informatie voor gemeenteleden. Gebruik uw e-mailadres voor aanmelden.
  Lees verder >>

  ANBI diaconie

   

  ANBI diaconie

  Evenals onze kerkelijke gemeente wordt de diaconie erkend als een algemeen nut beogende instelling. Onderstaand treft u in het kader van de ANBI-transparantie de te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

   

  De gegevens bestaan uit algemene bereikbaarheidsgegevens, samenstelling van de diaconie, doelstelling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen en een verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

   

  1. Algemene gegevens.

  Naam ANBI:

  Diaconie van de Protestantse gemeente te Grijpskerk

  Telefoonnummer (facultatief):

  0594-213408

  RSIN/Fiscaal nummer:

  825470675

  Website adres:

  www.pkngrijpskerk.nl

  E-mail:

  scriba@pkngrijpskerk.nl

  Adres:

  Nic. Grijpstraat 24/26

  Postcode:

  9843 BB

  Plaats:

  Grijpskerk

  Postadres:

  Postbus 16

  Postcode:

  9843 ZG

  Plaats:

  Grijpskerk
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  De Protestantse gemeente te Grijpskerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “ (ordinantie artikel 1 lid 1 kerkorde).

   

  De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

   

  De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

   

  De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

  Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

  De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Grijpskerk.

   

  B. Samenstelling bestuur.

  Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

   

  Het college van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

   

  C.  Doelstelling/visie.

  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

  2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

  3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  D.  Beleidsplan.

  Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

  beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

   

  Op de website www.pkngrijpskerk.nl vindt u het beleidsplan van onze kerkelijke gemeente te Grijpskerk.

  E. Beloningsbeleid.

  De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

   

  Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  F.  Verslag Activiteiten.

  De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
  levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

  G. Voorgenomen bestedingen.

  De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

  H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

  Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

  De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

         

  begroting

  rekening

  rekening

         

  2018

  2018

  2017

  Baten

             

  Opbrengsten uit bezittingen

   

  3.160

  2.820

  3.448

  Bijdrage gemeenteleden

   

  18.000

  17.656

  19.100

         

  21.160

  20.476

  22.548

  Lasten

             

  Bestedingen diaconaal werk

   

  16.200

  16.322

  17.458

  Bestedingen kerkdiensten en

   

  4.100

  4.933

  5.192

  gemeentewerk

           

  Bijdragen aan andere organen

   

  1.000

  1.143

  1.314

  binnen de kerk

         

  Lasten diaconale eigendommen

  240

  244

  239

  Lasten beheer en administratie/bank

  350

  246

  379

         

  21.890

  22.888

  24.582

               

  Resultaat (baten-lasten)

   

  -730

  -2.412

  -2.034

   

  Toelichting

  Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

  Soms bezit een diaconie ook vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

  De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

  Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie,  
  het ouderenwerk, attenties voor zieken en jubilea en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

  Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten van de administratie, de abonnementen op kerkelijke bladen en de gemaakte bankkosten.

  ANBI > ANBI diaconie / Anbi gemeente

  Zoeken

  Diensten!

  QRCode PKN GrijpskerkOp zondag 7 juni beginnen we om 11:00 Online via Kerkomroep.nl, waar ds. P.K. v/d Kamp uit Grijpskerk hoopt voor te gaan. Thema: GrijpsKERKT/zoom-in


  Overzicht kerkdiensten.

  Omzien naar elkaar

  Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

  Privacy

  backtotop