Diakonale zorg

Oog voor de nood om ons heen

De diakonie van de kerkelijke gemeente heeft ondermeer tot taak om de gemeente te betrekken op de nood in de wereld om ons heen. Daartoe zamelt zij geld in en organiseert zij bezinningsavonden of werkt mee aan ht voorbereiden van diensten, vaak samen met de ZWO commissie (Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking). In de ZWO-commissie kunnen ook niet-ambtsdragers zitting nemen.

Diakonale projecten; hoe kunt u zelf bijdragen?

U kunt financieel bijdragen door geld te geven aan de collecte in de eredienst of te storten op bankrekening NL93 RABO 014.93.14.361.

Behoefte aan hulp vanuit diakonie?

Het kan zijn dat u zelf in omstandigheden bent waarin u graag een beroep zou willen doen op hulp vanuit de diakonie. Neem in dat geval gerust contact op met een van de diakenen, zodat zij u ter zijde kunnen staan. Mail gerust diaconie@pkngrijpskerk.nl om in contact te komen met een van de diakenen.

 

 

Zoekt u hulp in financiële zin, probeert u aan werk te komen of heeft leeft u in armoede of eenzaamheid dan biedt het Platform van kerken Westerkwartier u wellicht steun en ondersteuning.

Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw kenden we in Nederland een participatie samenleving. Burgers keken naar elkaar om en zochten hulp bij elkaar. Kerken waren vindbaar en benaderbaar voor de noden in de samenleving. Zij hadden een duidelijke zorgtaak voor de medemens. In de jaren’60 veranderde dit. Door allerlei wetgeving nam de overheid taken over. Er kwam een bijstandswet, ouderdomswet, AWBZ, enzovoort. Mensen die hulp nodig hadden konden terecht bij de overheid die voor veel gevallen wel een potje had: de verzorgingsstaat was geboren.
De overheid is de primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van de burger gaan dragen. De kerk raakte minder in beeld als de grote helper.

Op dit moment leven we in een tijd van merkbaar grote sociale maatschappelijke veranderingen. De eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk staan centraal. Sinds 2013 spreken we weer van participatie samenleving. Als mensen zorg en ondersteuning nodig hebben, zijn ze in eerste instantie aangewezen op hun eigen omgeving. Onze kerk maakt deel uit van die omgeving en staan als vanouds nog steeds klaar om te helpen waar geen helper is.
In 2015 zijn alle kerken in de gemeente Zuidhorn (nu gemeente Westerkwartier) een samenwerkingsverband gestart om er te zijn voor de inwoners van de gemeente. In 2016 hebben nagenoeg alle kerken in het Westerkwartier zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband en hebben de naam gewijzigd in: "Stichting Platform Kerken Westerkwartier (PKW)".

Het platform werkt samen op drie speerpunten, te weten:

– Eenzaamheid en armoede bestrijden (Bezoekwerk/wijkteams/ontmoetingsmiddagen) .
– Financiële hulp en begeleiding (Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier).
– Werken aan werk en inkomen (Stichting DeWerkplaatZ).

Vanuit de kerken ondersteunen duizenden harten en handen het vrijwillige hulpverleningswerk, in samenwerking met de overige welzijnsorganisaties in de gemeente Westerkwartier, aan alle inwoners in het Westerkwartier. Heeft u, heb jij (financiële) hulp of begeleiding nodig, ben je op zoek naar werk of voel je je eenzaam? Neem dan contact met Stichting Platform Kerken Westerkwartier op:

Afspraak maken:

             

 

 

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 15 december beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J.F. Kroon hoopt voor te gaan. Thema: 3e Advent


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop