Kerknieuws

Bereikbaarheid dienstenorganisatie tijdens de feestdagen

Image website Protestantse Kerk

 • Maandag 16 december: 9.00-17.00 uur
 • Dinsdag 17 december: 9.00-15.30 uur
 • Woensdag 18 december: 9.00-17.00 uur
 • Donderdag 19 december: 9.00-14.00 uur
 • Vrijdag 20 december: 9.00-16.00 uur
 • Maandag 23 december: 9.00-17.00 uur
 • Dinsdag 24 december: 9.00-17.00 uur
 • Woensdag 25 december: gesloten
 • Donderdag 26 december: gesloten
 • Vrijdag 27 december: 9.00-17.00 uur 
 • Maandag 30 december: 9.00-17.00 uur
 • Dinsdag 31 december: gesloten
 • Woensdag 1 januari: gesloten
 • Donderdag 2 januari: 9.00-17.00 uur
 • Vrijdag 3 januari: 9.00-16.00 uur

Vanaf maandag 6 januari zijn de gewone openingstijden weer van kracht.

 • Maandag tot en met donderdag: van 09.00 – 21.00 uur
 • Vrijdag: van 09.00 – 16.00 uur m.u.v. LRP


Heeft God ons pionieren en kliederen wel nodig? Kom naar het landelijk event Blik naar Buiten! 

Image website Protestantse Kerk

Vier topsprekers starten de dag met korte aansprekende presentaties die u snel en to-the-point op de hoogte brengen van de actuele missionaire ontwikkelingen. Waarom is pionieren voor sommige bezoekers van levensbelang? Welke grote trends komen eraan in de komende 10 jaar en wat doen we daar als kerk mee? Hoe komt het dat Kliederkerk zo'n doorslaand succes is?

De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil neemt u mee in de nieuwste trends en ontwikkelingen op missionair gebied, ds. Janneke Nijboer over welk verschil pioniersplekken nu echt maken in de praktijk, Nelleke Plomp over de onstuimige groei van het aantal kliederkerken en prof. dr. Gert Noort over het geloofsgesprek voeren in een geseculariseerd Nederland.

Sprekers

De Amsterdamse stadspredikant Tim Vreugdenhil neemt u mee in de nieuwste ontwikkelingen op missionair gebied. Hij vertelt welke trends de komende tien jaar zeer waarschijnlijk zullen bepalen en wat dat van de kerk zal vragen. 

Prof. Dr. Gert Noort, hoogleraar Protestantse en Evangelicale missie aan de Theologische Universiteit Kampen spreekt over  ‘Onbevangen in de marge’. Hoe kunnen we als christelijke minderheid in Nederland toch vrijmoedig woorden geven aan ons geloof? En waarom zouden we dit doen? Hoe leren we getuige te zijn dat geloof in God er werkelijk toe doet en aan het leven zin, diepte en glans geeft? 

Nelleke Plomp, projectleider Kliederkerk, spreekt over deze nieuwe vorm van kerk-zijn in Nederland. Kliederkerk bereikt een doelgroep die voor veel kerken bijna uit beeld is: jonge kinderen en hun ouders. Op bijna 200 plaatsen in Nederland gaan kliederkerken regelmatig op creatieve wijze met Bijbelverhalen aan de slag. 

Ds. Janneke Nijboer presenteert de resultaten van het onderzoek naar de impact van pionieren. Welke invloed heeft betrokkenheid bij een pioniersplek op het leven van deelnemers? Groeit er geloof en ontstaan er vriendschappen? Wat betekenen pioniersplekken in de praktijk voor mensen?

Inspirerende workshops

Aansluitend is er een gevarieerd keuze-aanbod in zo´n 15 verdiepende workshops. U kunt napraten met de sprekers, ervaren wat de missionaire werking is van klassieke choral evensongs (met dr. Hanna Rijken) en een kijkje in keuken nemen bij de totstandkoming van een missionaire preek (met dr. Kees van Ekris van IZB). Ga met nog meer andere professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk in gesprek en loop met een frisse blik naar buiten. 

Aanmelden 

‘Blik naar Buiten’ wordt gehouden op vrijdag 13 maart 2020 in de Jacobikerk en de Social Impact Factory in Utrecht. Aanmelden kan via de onderstaande link. Een toegangskaart kost 19,50 euro per persoon.

Aanmelden voor landelijk event 'Blik naar buiten'Wijzigingen kerkorde op een rijtje

Image website Protestantse Kerk

De nieuwe tekst is te vinden op de themapagina Kerkorde.

Voor zover deze nieuwe tekst al in de voetnoten van de gedrukte uitgave staan, wordt hier volstaan met vermelding van de artikelnummers. Dat betreft de volgende artikelen: ord. 2-4-3, ord. 3-2-3, ord. 3-5-1, ord. 4-8-7, ord. 4-27-5 en ord. 6-2-4.

Een aantal teksten is licht gewijzigd ten opzichte van de in eerste lezing vastgestelde tekst. Dat betreft de volgende artikelen

Art. XIII-1 KO; tekst licht gewijzigd t.o.v. voetnoot 1:
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad, die de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard toevertrouwt aan het college van diakenen, en de verzorging van de andere vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente aan het college van kerkrentmeesters.

Toelichting: ‘de’ voor ‘vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard’ is geschrapt.

Ord. 3-16-6; tekst licht gewijzigd t.o.v. voetnoot 5:
De algemene kerkenraad kan besluiten een predikant die verbonden is aan een wijkgemeente, (tevens) werkzaam te doen zijn in een andere wijkgemeente. De algemene kerkenraad neemt dit besluit in overleg met de betrokken wijkkerkenraden en predikant, nadat de leden van de betrokken wijkgemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.

Toelichting: ‘In overleg’ maakt nog duidelijker dat het besluit in gezamenlijkheid genomen wordt.

Ord. 4-8-9: cursieve tekst is vervallen, en wijziging in de laatste zinsnede:
In plaats van ‘…dan nadat de gemeenteleden gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken’ is als tekst vastgesteld: ‘…dan nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken’.

Ord. 10-5-6; tekst licht gewijzigd t.o.v. voetnoot 16:
Bij een visitatie kunnen visitatoren aan de leden van de gemeente de gelegenheid geven tot een gesprek met visitatoren.

Toelichting: In de in eerste lezing vastgestelde tekst was niet duidelijk wie de nodigende partij is.

Ord. 11-2-2; tekst licht gewijzigd t.o.v. :
De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, en de diaconale rentmeesters worden door de kerkenraad benoemd uit degenen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren, nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Zij kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen en kunnen evenmin tegelijkertijd kerkrentmeester en diaconaal rentmeester zijn.

Toelichting: de kring van ‘degenen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren’ is breder dan die van de ‘leden van de gemeente’ (zie ord. 2-2-1). De betrokkenen moeten wel van die bredere kring deel uitmaken. 

Ord. 11-5-4, tekst licht gewijzigd:
Nadat de kerkenraad de begrotingen voorlopig heeft vastgesteld, worden deze in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over de begrotingen kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad de begrotingen en het collecterooster vast. 

Ord 11-6-2,3, tekst licht gewijzigd:
Deze jaarrekeningen worden in haar geheel of in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd.

3. Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld zijn hun mening kenbaar te maken, stelt de kerkenraad de jaarrekeningen vast, hetgeen strekt tot decharge van de kerk-rentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of het classicale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg wenst. 

Ord. 14-4-5, tekst licht gewijzigd:
Een besluit tot zulk een samenwerking, waarin vastgelegd dient te worden welke arbeid geheel of gedeeltelijk onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zal worden verricht, wordt door de kerkenraad eerst genomen nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.

Er is een boek verschenen met de toelichting op de kerkordewijzigingen. Bestel het online.


Inschrijving Kerk en Wereld Jongerenprijs 2020 gestart

Image website Protestantse Kerk

Misschien ben of ken jij wel iemand die kansarme jongeren coacht en helpt, of breng je jongeren vanuit allerlei achtergronden bijeen voor een betekenisvol gesprek? Wat als jij degene bent die eenzaamheid bij een aantal jongeren kan doorbreken, zodat zij zich gezien en gehoord weten?
Of ben jij degene die christelijke spiritualiteit weet te verbinden aan de sportschool?
Kerk en Wereld wil jongeren en jongerenorganisaties uitdagen om hun dromen concreet te maken en in actie te komen.   

Jongeren waarderen jongerenprojecten

Van 22 november tot en met 12 januari 2020 kunnen jongeren en jongerenorganisaties hun ideeën aanleveren op www.jongerenprijs2020.nl. Inzendingen worden zichtbaar in woord en beeld, zo inspireer je andere wereldverbeteraars. Na de sluitingsdatum ontvang je een uitnodiging om jouw mening te geven over de andere inzendingen. Dat doe je heel eenvoudig door te stemmen op de drie projecten die in jouw ogen een prijs verdienen. Daarna is jouw projectdeelname definitief en ontvang je jouw toegangsbewijzen voor het Wereldverbeteraarsdiner. 

Wereldverbeteraarsdiner

Donderdag 19 maart 2020 ontmoeten alle wereldverbeteraars elkaar tijdens het Wereldverbeteraarsdiner. Dit diner op een mooie locatie is de gelegenheid bij uitstek om idealen te delen, je te laten inspireren en van elkaar te leren. Tijdens het diner ontvangt ieder project (schriftelijk) feedback op het ingediende plan. Zo kun je verder met jouw idee of concept. Tijdens het diner hoor je ook hoe jouw project is gewaardeerd door de andere wereldverbeteraars en de jonge juryleden. De tien projecten die van de wereldverbeteraars de meeste stemmen hebben ontvangen, krijgen per project € 1.000,-. De hoofdprijs van € 10.000,- gaat naar het project dat door de jonge jury is gekozen als meest innovatieve project.

Meedoen?

Heb jij een plan of idee dat aansluit bij een van de drie onderstaande thema’s? En ben je een jongere of maak je deel uit van een organisatie die werkt voor, door of met jongeren in de leeftijdsgroep van 12-35 jaar? Download dan het deelnameformulier op www.jongerenprijs2020.nl. Je idee moet aansluiten bij een of meer van de drie thema’s van Kerk en Wereld, te weten: verbinden; christelijk geloof actualiseren en praktiseren; ontmoetingen tussen levensbeschouwingen.
Kijk hier voor de volledige omschrijvingen van de thema’s en de zeven aanvullende criteria waar je project aan moet voldoen.

Fonds Kerk en Wereld

Tweejaarlijks organiseert fonds Kerk en Wereld de Jongerenprijs. Hiermee wil Kerk en Wereld jongeren stimuleren om de wereld mooier te maken met projecten op het grensvlak van geloof en samenleving. Marieke den Braber, voorzitter Kerk en Wereld: “Met de vernieuwde opzet van de Kerk en Wereld Jongerenprijs 2020 laten we zien dat we geloven in de daadkracht van jonge wereldverbeteraars. En dat niet alleen, we geven ze hiermee ook een stem en een platform om elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar te ontmoeten.” 

jongerenprijs2020.nl


Als gemeentelid uitvaartdiensten leiden? Populaire training biedt handvatten

Image website Protestantse Kerk

Het leiden van uitvaarten drukt vaak zwaar op de agenda van predikanten en kerkelijk werkers. Daarom besloot de Protestantse Gemeente Zutphen onlangs om gemeenteleden meer bij deze taak te betrekken. Alice Hilbers: “Ik kreeg de vraag of ik de training ‘Leiden van uitvaarten’ zou willen volgen. Dat wilde ik graag doen, want ik vind het mooi om als gemeente in liefde en met respect en hoop afscheid te nemen van een overledene.”

Stapsgewijs

Tijdens de cursus kwam alles voorbij wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart. Het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie, het uitzoeken van de liederen en teksten, en ook het spreken in het openbaar. Alice Hilbers: “De opbouw is plezierig en volgt in feite de stappen van het eerste gesprek na een overlijden tot de uitvaart zelf. Je gaat daardoor herkennen welke vragen beslist van belang zijn bij die 'intake' en ook hoe goed het is om 'respectvol door te vragen' zodat je én de overledene én de nabestaanden recht doet bij de begeleiding in de dagen na het sterven en tijdens de dienst.” Tijdens de opdrachten ‘vielen veel kwartjes’, aldus Hilbers. “De opdrachten gingen over je eigen beleving en geloof rond sterven, over de opbouw van de liturgie en over het maken van een overdenking. Je leert bijvoorbeeld hoe je een bijbelverhaal verweeft met iemands levensverhaal.”

Materiaal en voorbeelden

Hilbers volgde de training individueel, maar had dat achteraf bezien graag met een groepje gedaan. “Dit is bij uitstek een training om met een aantal gemeenteleden samen te volgen, van je eigen gemeente of van omringende gemeenten. Dan stimuleer je elkaar.” Ondanks haar ‘eenzame deelname’ kijkt ze erg positief terug op de training. “Er hangt een sfeer van zorgvuldigheid, wat erg plezierig is, en er is ruimte voor verschillende richtingen binnen de Protestantse Kerk. Ik heb veel uit de training meegenomen: naast de concrete handvatten die ik heb opgedaan weet ik nu ook hoeveel materiaal er beschikbaar is om te gebruiken. En het was erg waardevol om de ervaringen en voorbeelden van andere deelnemers te horen.”

Lees ook:


Aanvulling dienstboek.nl: naampresentatie en zegening van een transpersoon

Image website Protestantse Kerk

De tekst bestaat uit een inleiding, een tekst voor naampresentatie en zegen van een transpersoon in de eredienst, een paar aanvullende zegenteksten en liedsuggesties en gebeden voor persoonlijk en pastoraal gebruik.


Op zoek naar een kerstverhaal of kerstgedicht? Bestel de verhalenbundel ‘Volg de sterren’

Image website Protestantse Kerk

In de bundel ‘Volg de sterren’ staan korte kerstverhalen, gedichten en gebeden die geschikt zijn om voor te lezen bij een buurtmaaltijd, een viering met ouderen of een bijeenkomst met kinderen. Deze teksten zijn speciaal voor dit boek nieuw geschreven.

In het boek staan dertien verhalen voor volwassenen en acht voor kinderen. Het zijn verhalen die raken en stof tot nadenken geven. In het titelverhaal bijvoorbeeld volgt Krijn de sterren die een kleine jongen op de stoep tekent, en hij beleeft daardoor een onvergetelijke Kerst. 

Of het verhaal geschreven door Astrid Damstra over de Syrische Hawa die met haar ouders en broertje naar Nederland is gevlucht.

Hawa vertelde over haar reis naar Nederland. Een onmenselijk enge reis, zonder zekerheid, met de moed der wanhoop. En nu zat ze hier. En daar dankte ze God voor. Ook al wist ze niet hoe het verder zou gaan in haar leven. Waar ze zou wonen. Of ze welkom zou blijven op de plek waar ze was. Net zulke problemen als Jozef, Maria en Jezus eigenlijk. En ook al wist ze niet zeker wat ze precies geloofde, het verhaal van de geboorte van Jezus begreep ze.” 

De verhalen zijn geschikt om (voor) te lezen in de context van kerk, school en gezin. Ze verschillen in lengte en duren twee tot vijf minuten om voor te lezen. 

Andere auteurs zijn onder meer ds. Nynke Dijkstra-Algra, ds. Hette Domburg, ds. Jantine Heuvelink, Erik Idema, ds. Jantine van Iersel-Veenhof, Nelleke Plomp, ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn en ds. Rob Visser.


Vraag naar ambulante predikanten neemt toe

Image website Protestantse Kerk

De vraag naar een predikant voor vervangingswerkzaamheden neemt toe nu steeds meer gemeenten bekend zijn met het fenomeen ambulant predikant. 

Wat is een ambulant predikant? 

Een ambulant predikant is een ervaren predikant die op tijdelijke basis (maximaal 2 jaar) vervangingswerkzaamheden verricht in de gemeente wanneer er sprake is van een vacature, ziekte of zwangerschapsverlof. Het gaat hier om gewone werkzaamheden. Dit in tegenstelling tot een interim-predikant die in een gemeente komt waar er ‘huiswerk’ te doen is: een bezinningsproces zijn op de toekomst van de gemeente of de transitie naar een nieuwe wijze van kerk-zijn, het omgaan met een crisissituatie of het verwerken van rouw of verlies.

Voorjaar 2019 is gestart met de ambulant predikant en al snel is er een pool gecreëerd van ruim 60 ervaren en enthousiaste predikanten. Op dit moment zijn er uit deze pool al 18 predikanten aan het werk in een gemeente. Vijf gemeenten en predikanten verkeren in de kennismakingsfase. 

Hoe wordt een ambulant predikant aangesteld?

Het werkt eenvoudig: de gemeente neemt contact op met de mobiliteitspool en na een intake wordt er gekeken welke ambulant predikant het beste past bij deze gemeente. Natuurlijk speelt afstand een rol, maar ook de aard van de gemeente, en het accent in het werk. Gemeente en ambulant predikant maken kennis met elkaar en vervolgens zorgt de dienstenorganisatie voor de aanstelling en detachering. 

Vacature

Omdat een goede match essentieel is, is de mobiliteitspool gebaat bij een bestand van een groot aantal ambulant predikanten, verspreid door het hele land en gevarieerd wat betreft geestelijke ligging. De mobiliteitspool is daarom op zoek naar nieuwe ambulant predikanten, met name in het midden van het land. Bekijk hier de vacature.

Iets voor u?

Gemeenten zijn erg te spreken over de mogelijkheid om op een snelle en praktische wijze in contact te komen met een predikant voor de tussentijd. Vraagt u zich af of de ambulant predikant ook iets is voor uw gemeente? U kunt contact opnemen met de mobiliteitspool , arbeidsbemiddeling@pkn.nl, voor vrijblijvende informatie. 


Benoemingen generale synode november 2019

Image website Protestantse Kerk

Ingestemd is met de voorgenomen benoeming van dr. C.P. Boele tot lid van het college van bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit.

Tot lid van het Generaal College voor de Ambtsontheffing zijn benoemd:

 • dhr. F.A.J. Groenendijk
 • mw. ds. A.T. Metz-Brink

Tot lid van het Generaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen zijn benoemd:

 • dhr. W. Pot
 • mr. C. van Viegen

Tot lid van de Generale Raad van Advies is benoemd:

 • ds. P.A. Verbaan

Tot lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden is benoemd:

 • ds. M.J. Tekelenburg

Tot preses van het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk is gekozen:

 • ds. M.C. Batenburg


Synode in gesprek over ambt en vermogen

Image website Protestantse Kerk

Visie op het ambt

De generale synode besprak in april 2019 de nota Mozaïek van kerkplekken. De bespreking spitste zich onder andere toe op het ambt en de opleiding van voorgangers in nieuwe vormen van kerk-zijn. In grote meerderheid vond de synode dat een bezinning op het ambt vooraf moet gaan aan het eventueel nemen van concrete besluiten over de opleiding en het functioneren van voorgangers van nieuwe kerkplekken.  

Een werkgroep is aan de slag gegaan over vragen rond opleiding, ambt, werkveld en bevoegdheden en bracht gisteren een tussenrapportage uit. De definitieve besluitvorming vindt plaats in de vergadering van de generale synode van april 2020.

Belang van goede opleiding

Alhoewel er waardering was voor de tussenrapportage waren een aantal predikanten zorgelijk over het mogelijk versoepelen van een academische theologische opleiding voor voorgangers, bijvoorbeeld voor voorgangers bij pioniersplekken. 

Ds. Bos (Classis Zuid-Holland noord) vraagt zich af of niet juist voorgangers van pioniersplekken eerder beter dan minder goed opgeleid zouden moeten zijn dan de huidige predikanten. “Je hebt daar namelijk ontmoetingen met mensen met verschillende achtergronden en taalvelden.”

Ds. Pierre Eijgenraam (Classis Gelderland Zuid & Oost) onderstreept nog eens het feit dat het voorgaan in een wekelijkse eredienst echt een academische achtergrond vergt. “Iedere gelovige is in staat om minstens één goede preek te houden. Je moet toch kunnen uitleggen waarom je gelooft. Iemand met veel levenservaring kan misschien zelfs meerdere goede preken houden. Maar als je het iedere week moet doen, wordt het een vak.”

Vermogen

Daarnaast doet de werkgroep ‘werkzaam vermogen’ onderzoek naar het vermogen van gemeenten. Ook hierbij is het startpunt de essentie van kerk-zijn geweest. Waartoe is een gemeente bedoeld? Helder is dat gemeenten verstandig met hun geld moeten omgaan en niet ‘hun talenten in de grond moeten begraven’, aldus de voorzitter van de werkgroep tijdens de presentatie van de tussenrapportage

Synodelid ds. Oldenhuis (Evangelische altreformierte Kirche) vat het als volgt samen: “Niet alleen het geld, maar ook het evangelie moet rollen.”


Nieuws! > Kerknieuws / Nieuws / Agenda / Verbinding / Privacy

Zoeken

Diensten!

Kerk aan Nic. Grijpstraat te GrijpskerkOp zondag 15 december beginnen we om 09:30 in de kerk aan de Nic. Grijpstraat te Grijpskerk., waar ds. J.F. Kroon hoopt voor te gaan. Thema: 3e Advent


Overzicht kerkdiensten.

Omzien naar elkaar

Noaberschap: uw ogen en oren zijn nodig! Laat via ons meldpunt weten wie extra aandacht en zorg nodig heeft.

Privacy

backtotop